رله اضافه بار حرارتی (بیمتال) AEG

رله اضافه بار حرارتی (بیمتال) AEG